INDIAN PALACE

colofon

Indian Palace
10b Quảng An
Tây Hồ Hà Nội